Statut udruzenja Psihocentrala

У складу са одредбама чл.11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 18. 02. 2016. године, у Београду, усвојен је

СТАТУТ УДРУЖЕЊА

,,Психоцентрала”

Област остваривања циљева

Члан 1.

,,Психоцентрала” (у даљем тексту Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области хуманистичких и медицинских наука и струка, на првом месту психијатрије и психологије, али и сродних области, у складу са овим Статутом и другим општим актима, којима се утврђују питања унутрашње организације и рада и међународни односи чланова Удружења, а у складу са Законом и професионалним стандардима.

Циљеви удружења

Члан 2.

Циљеви Удружења су информисање јавности о менталном здрављу, методима и процесима психологије и психијатрије, са нагласком на примену истих у практичне сврхе; залагање за едукацију из области менталног здравља, психологије и психијатрије, а у складу са новим теоријским, истраживачким и стручним тенденцијама и етичности у пракси обављања психотерапије и едукације; ширење свести о менталном здрављу и дестигматизацији према корисницима психијатријских установа и онима који траже стручну помоћ; пружање подршке особама са менталним потешкоћама; спровођење научно-истраживачких делатности, затим учествовање у организацији стручних конференција и публиковање стручне литературе.

Члан 3.

 • Ради остваривања својих циљева Удружење ће нарочито:
 • Да промовише научна истраживања и сазнања из области психологије и психијатрије.
 • Да промовише сарадњу у Србији, региону и Европи на пољу менталног здравља, психологије и психијатрије.
 • Промовисати унапређење менталног здравља у Србији.
 • Помагати чланове удружења да координирају своје активности, укључујући: конференције, обуке, сертификате, публикације, комуникацију са сродним асоцијацијама.
 • Организовати семинаре, радионице и конференције о унапређењу менталног здравља.
 • Обезбеђивање информације путем публикације и ширење докумената и текстова.
 • Преводити радове и документа о психологији и психијатрији на српски језик.
 • Подржавати научна истраживања у области теорије и праксе психологије и психијатрије.
 • Охрабривати контакте са особама и организацијама заинтересованим за развој људских ресурса у области менталног здравља, психологије и психијатрије .
 • Позивати на сарадњу специјалисте и практичаре других профила и струка.

Назив и седиште

Члан 4.

 • Назив Удружења је: ,,Психоцентрала“
 • Назив Удружења на енглеском језику је: “Psychocentral”.
 • Скраћени назив је: ,,ПСИЦЕН“.
 • Удружење има седиште у Београду, Црногорска бр. 2/16.
 • Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.
 • Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 5.

Чланство овог Удружења чине стручњаци из области хуманистичког и медицинског деловања, нарочито стручњаци из области психологије и психијатрије, али и из сродних дисциплина (здравства, образовања, социјалне заштите, организације, комуникације и слично), који се удружују ради развоја, унапређења и примене психотерапије, саветовања, менталног здравља, образовања и др.

Члан 6.

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор и о томе писменим путем обавештава подносиоца пријаве у року од 8 дана од доношења одлуке.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању коју подноси Управном одбору.

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења.

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора.

Члану се мора омогућити да се изјасни о наводима из предлога Управног одбора за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Права, обавезе и одговорност чланства

Члан 7.

Члан Удружења има право да:

 • равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
 • непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
 • бира и буде биран у органе Удружења;
 • буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Члан је дужан да:

 1. активно доприноси остваривању циљева Удружења;
 2. учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
 3. плаћа чланарину;
 4. се придржава одредби Статута;
 5. обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Члан 8.

 • Чланство у удружењу је добровољно.
 • Чланови могу да буду редовни, придружени и почасни.
 • Редовни чланови су они који живе и/или раде на територији Републике Србије.
 • Придружени чланови Удружења су из других држава који својим стручним радом могу да допринесу раду Удружења, а изразе жељу за тим.
 • Почасни чланови су они које бира Управни одбор из реда уважених стручњака из области психологије и трансакционе анализе, а на предлог органа Удружења. Почасни чланови не плаћају чланарину Удружењу.

Члан 9.

Члан Удружења је онај који је укључен у рад Удружења, на основу интересовања које је показао, а изрази жељу да постане члан и спреман је да потпише пријавну изјаву прихватајући правила овог Статута.

Управни Одбор доноси одлуку о пријему сваког новог члана након спроведене процедуре којом се утврђује да ли члан испуњава услове за пријем. Уколико је одбијен захтев за пријем у чланство, подносиоц захтева има право да се обрати Скупштини Удружења, која доноси коначну одлуку о пријему у чланство Удружења.

Сви чланови Удружења се уписују у именик.

Сваки нови члан ће званично бити представљен на редовном састанку Скупштине.

Члан 10.

Сваки активан члан овог Удружења плаћа годишњу чланарину у износу који ће бити одређен одлуком Управног Одбора Удружења.

Чланарина ће се плаћати на годишњем нивоу, почевши од 01.01. за текућу годину.

Трајање чланства

Члан 11.

Чланство ће трајати док постоји Удружење, осим ако не престане под доле наведеним условима:

 • Уколико редован члан упути писмо којим обавештава Управни одбор Удружења да не жели више да буде члан Удружења,
 • Уколико члан не извршава своје материјалне обавезе према Удружењу и то у року од осам дана од дана пријема писмене опомене,
 • Уколико члан делује у супротности са одредбама Статута.

Члан 12.

Чланство може да престане и одлуком Етичког одбора ако члан:

 • Руши углед Удружења и делује у супротности са Етичким кодексом и правилницима Удружења,
 • Поступа у супротности са одредбама Статута Удружења,
 • Поступа у супротности са одлукама органа Удружења,
 • Поступа противно интересима Удружења.

Члан 13.

Оставка на чланство у Удружењу се подноси писмено председнику или секретару Удружења о чему ће одлучивати Управни одбор.  При иступања из удружења члана је дужан да измири све финансијске обавезе  према Удружењу.

Члан 14.

Сваки члан, прихватањем чланства у Удружењу, прихвата  и принципе Психоцентрале и дужан је да се придржава Статута Удружења.

Посебним Правилником Удружења ће се регулисати остале одредбе о статусу чланства.

Унутрашња организација

Члан 15.

Органи Удружења су: Скупштина, Управни одбор и Заступник.

Скупштина

Члан 16.

Скупштина Удружења је највиши орган управљања, који врши права и обавезе у складу са Законом, овим Статутом и другим општим актима Удружења.

Члан 17.

Скупштину Удружења чине сви његови чланови.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова Скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Члан 18.

Седницу Скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом руководи председник скупштине, који се бира из редова чланова и чији мандат траје годину дана.

Скупштина:

 • доноси план и програм рада;
 • усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
 • усваја друге опште акте Удружења;
 • бира и разрешава чланове Управног одбора;
 • разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
 • разматра и усваја финансијски план и извештај;
 • одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;
 • одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

Члан 19.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.

Седница се може одржати ако јој присуствује најмање трећина укупног чланства.

Гласање се по правилу обавља присуством на састанку, а изузетно достављањем писменог гласа члана, чиме се овај глас сматра валидним гласом.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута и статусним променама Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Управни одбор

Члан 20.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има три члана, које бира и опозива Скупштина. Мандат чланова Управног одбора траје три године и могу се поново бирати на исту функцију.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.

Члан 21.

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Заменик председника, у одсуству председника Управног одбора, заступа Удружење и има право да потписује она финансијска и новчана документа за које му председник Управног одбора пренесе овлашћења.

Члан 22.

Управни одбор:

 • руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
 • организује редовно обављање делатности Удружења;
 • поверава посебне послове појединим члановима;
 • доноси финансијске одлуке;
 • одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
 • одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Заступник

Члан 23.

Удружење има једног Заступника. Мандат Заступника траје две године и може се бирати поново да обавља исту функцију.

Једног Заступника бира Скупштина гласањем из редова чланова Управног одбора.

Члан 24.

Заступник Удружења има обавезу да представља Удружење на националном нивоу и води поступке придруживања Савезу друштва психотерапеута Србије и Удружењу саветника Србије, као и другим асоцијацијама чије је поље делатности и интересовања психијатрија, психологија, психотерапија и ментално здравље. Заступник Удружења има обавезу да представља Удружење и на међународном нивоу и води поступак придруживања асоцијацијама чије је поље делатности и интересовања психијатрија, психологија, психотерапија и ментално здравље.

Остваривање јавности рада

Члан 25.

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подноси Управни одбор члановима на Скупштини удружења.

Члан 26.

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Члан 27.

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области психологије, психијатрије и менталног здравља уопштено.

Престанак рада удружења

Члан 28.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења

Члан 29.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

Изглед и садржина печата

Члан 30.

Удружење има печат округлог облика на којем је у горњој половини исписано: Психоцентрала.

Члан 31.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан  32.

Овај Статут ступа на снагу даном његовог усвајања на оснивачкој скупштини Удружења.