F30-F39 Poremećaji raspoloženja (afektivni poremećaji)

Ova podgrupa obuhvata poremećaje afekta ili raspoloženja od depresije (sa ili bez pridružene anksioznosti) do ushićenja. Promena raspoloženja je obično praćena promenom ukupnog nivoa aktivnosti a većina drugih simptoma je sekundarna ili u kontekstu ovih promena raspoloženja i oduševljenja. Većina ovih poremećaja se ponavlja i početak pojedinačnih epizoda često može biti povezan sa stresnim događajima ili situacijama.

F30.- Mania

Manična epizoda Koristiti sva oboljenja ove podgrupe samo za pojedinačne manijske epizode. Kod pojedinaca koji su ranije imali epizode depresije, hipomanije, manije ili mešovite epizode treba šifrirati kao bipolarni afektivni poremećaj (F31). Uključuje: disordo bipolaris, digressio maniaca singularis

F30.0 Hypomania

Hipomanija Hipomaniju karakterišu stalno povišeno raspoloženje, povećana energija i aktivnost, obično, izraženo osećanje blagostanja, dobre fizičke i duševne efikasnosti. Povećana društvenost, govorljivost, preterana familijarnost, povećana polna energija i smanjena potreba za spavanjem često postoje, ali ne u takvom stepenu da bi teško ugrozili rad ili izazvali odbacivanje bolesnika od strane okoline. Mogu se pojaviti razdražljivost, uobraženo i prostačko ponašanje, umesto češće euforične društvenosti. Izmene raspoloženja i ponašanja nisu praćene halucinacijama ili sumanutim idejama.

F30.1 Mania non psychotica

Manija bez psihotičkih simptoma Raspoloženje je povišeno, nezavisno od okolnosti bolesnika, i može varirati od bezbrižne veselosti do skoro nekontrolisanog uzbuđenja. Raspoloženje je praćeno povećanom energijom i rezultira u hiperaktivnost, povećanu govorljivost i nesanicu. Pažnja se ne može zadržati i često postoji naglašena rasejanost. Sampoštovanje je, često, naraslo, sa idejama veličine i slobodnim izražavanjem. Normalne socijalne inhibicije nestaju i to može dovesti do neuobičajenog, nepromišljenog ponašanja ili ponašanja neprimerenog za dotičnu osobu.

F30.2 Mania psychotica

Manija sa psihotičkim simptomima Pored kliničke slike opisane u F30.1, postoje i sumanute ideje (obično veličine) ili halucinacije (obično glasovi govore direktno bolesniku). Prejaka uzbuđenost bolesnika, preteran motorni nemir i bujica ideja tako su izraženi da obolelog nije moguće razumeti, te je nemoguća obična komunikacija. Manija sa: • raspoloženju nepodudarnim psihotičkim simptomima • raspoloženju podudarnim psihotičkim simptomima Manički stupor

F30.8 Episodia maniaca alia

Druge manijske epizode F30.9 Episodium maniacum, non specificatum Manijska epizoda, neoznačena Mania NOS

F31.- Psychosis affectiva, typus bipolaris

Afektivno bipolarno duševno oboljenje Poremećaj karakterišu dva ili više puta ponovljene epizode u kojima su bolesnikova raspoloženja i aktivnost značajno poremećeni. Ova smetnja se sastoji, u nekim slučajevima, od povišenja raspoloženja i povećane energije i aktivnosti (hipomanija ili manija), a u drugim slučajevima od depresijskog raspoloženja i smanjenja energije i aktivnosti (depresija). Česte epizode samo hipomanije ili manije treba klasifikovati kao bipolarni poremećaj. Uključuje: maniacodepresivus • morbus • psychosis • reactio Isključuje: cyclothymia (F34.0) psychosis bipolaris, episodium maniacum (F30.-)

F31.0 Psychosis affectiva bipolaris, episodium hypomaniacum

Afektivno bipolarno duševno oboljenje, hipomanijska epizoda Bolesnik je sada hipomanijačan, a bila je nekada bar jedna druga afektivna epizoda (hipomanijska, manijska, depresijska ili mešovita).

F31.1 Psychosis affectiva bipolaris, episodium maniacum non psychoticum

Afektivno bipolarno duševno oboljenje, manijska epizoda bez psihotičkih simptoma Bolesnik je sada manijačan, ali bez znakova psihoze (kao F30.1), a nekada je imao bar jednu afektivnu epizodu (hipomanijska, manijska, depresijska ili mešovita).

F31.2 Psychosis affectiva bipolaris, episodium maniacum psychoticum

Afektivno bipolarno duševno oboljenje, manijska epizoda sa simptomima psihoze Bolesnik je sada manijačan, sa simptomima psihoze (kao u F30.2), a nekada je imao bar jednu afektivnu epizodu (hipomanijska, manijska, depresijska ili mešovita).

F31.3 Psychosis affectiva bipolaris, episodium depressivum, gradus levis sive moderati

Afektivno bipolarno duševno oboljenje, blaga ili umerena depresijska epizoda Bolesnik je sada depresivan, blago ili umereno (F32.0 ili F32.1), a nekada je imao bar jednu utvrđenu hipomanijsku, manijsku ili mešovitu afektivnu epizodu.

F31.4 Psychosis affectiva bipolaris, episodium depressivum non psychoticum, gradus gravis

Afektivno bipolarno duševno oboljenje, teška depresijska epizoda bez psihotičkih simptoma Bolesnik je sada depresivan, kao kod teške depresivne epizode bez psihotičkih simptoma (F32.2), a imao je nekada bar jednu utvrđenu hipomanijsku, manijsku ili mešovitu afektivnu epizodu.

F31.5 Psychosis affectiva bipolaris, episodium depressivum psychoticum, gradus gravis

Afektivno bipolarno duševno oboljenje, teška depresijska epizoda sa simptomima psihoze Bolesnik je sada depresivan, kao kod depresivne epizode sa psihotićkim simptomima (F32.3) a imao je nekada bar jednu utvrđenu hipomanijsku, manijsku ili mešovitu afektivnu epizodu.

F31.6 Psychosis affectiva bipolaris, episodium mixtum

Afektivno bipolarno duševno oboljenje, mešovita epizoda Bolesnik je imao nekada bar jednu utvrđenu hipomanijsku, manijsku, depresivnu ili mešovitu epizodu i sada ima mešavinu ili brzo smenjivanje manijskih ili depresijskih simptoma. Isključuje: episodium affectivum mixtum (singulum) (F38.0)

F31.7 Psychosis affectiva bipolaris, in remissione

Afektivno bipolarno duševno oboljenje, u remisiji Bolesnik je imao nekada bar jednu utvrđenu hipomanijsku, manijsku, depresivnu ili mešovitu epizodu, a pored toga i barem još jednu drugu afektivnu epizodu hipomanijskog, manijskog, depresijskiog ili mešovitog tipa, ali sada, i nekoliko meseci, ne pati od bilo kog značajnog poremećaja raspoloženja. Periode remisije tokom profilaktičkih tretmana treba ovde šifrirati.

F31.8 Psychosis affectiva bipolaris alia

Drugo afektivno bipolarno duševno oboljenje Episodium maniacum recidivum NOS Psychosis bipolaris II

F31.9 Psychosis affectiva bipolaris, non specificata

Afektivno bipolarno duševno oboljenje, neoznačeno

F32.- Depressio

Depresija-depresijsko duševno oboljenje Bolesnik pati od depresijskog raspoloženja, smanjenja energije i aktivnosti u blagim, umerenim i teškim depresijskim epizodama. Umanjena su zadovoljstva, interesovanja i koncenracija, a zamorenost je česta čak i posle neznatnih napora. Spavanje je obično poremećeno, a apetit je smanjen. Samopuzdanje i samopoštovanje su gotovo uvek redukovani čak i kod blagih oblika depresije a prisutne su, često, neke ideje krivice i bezvrednosti. Depresijsko raspoloženje varira neznatno iz dana u dan i često je neusklađeno sa okolnostima i može biti praćeno takozvanim „telesnim“ simptomima, kao i osećanjem gubitka interesovanja, gubitka zadovoljstva i ranijim buđenjem (nego obično). Depresija je gora ujutro, sa znacima motorne usporenosti, agitacije, gubitka apetita, gubitka telesne težine i gubitka polne moći. U zavisnosti od broja i težine simptoma, depresijska epizoda se može označiti kao blaga, umerena i teška. Uključuje: single episodes of: • depressio psychogenes • depressio reactiva • reactio depressiva Isključuje: disordo acommodationis (F43.2) disordo cum disordine morum F91.- (F92.0) disordo depressivus recidivus (F33.-)

F32.0 Episodium depressivum, gradus levis

Blaga depresijska epizoda Obično postoje dva ili tri opisana simptoma. Bolesnik je, obično, depresivan sa tim simptomima, ali može verovatno da nastavi mnoge aktivnosti.

F32.1 Episodium depressivum, gradus moderati

Umerena depresijska epizoda Obično postoje četiri ili više opisanih simptoma i bolesnik ima, verovatno, znatne teškoće u nastavljanju svojih običnih aktivnosti.

F32.2 Episodium depressivum non psychoticum, gradus majoris

Teška depresijska epizoda bez simptoma psihoze U teškoj depresijskoj epizodi nekoliko opisanih simptoma su istaknuti i iznurujući, a tipični su gubitak samopoštovanja i ideje bezvrednosti ili krivice. Često postoje samoubilačke ideje i radnje i brojne „telesne“ tegobe. Depressio agitata Depressio major Depressio vitalis non psychotica, episodium singulare

F32.3 Episodium depressivum psychoticum, gradus majoris

Teška depresijska epizoda sa simptomima psihoze Teška depresijska epizoda (kao što je opisana u F32.2) u kojoj postoje i halucinacije, sumanutosti, motorna usporenost ili depresijski stupor, tako teški da onemogućavaju normalne socijalne aktivnosti. Život može biti ugrožen zbog sklonosti samoubistvu, dehidracije ili gladovanja. Halucinacije i sumanutosti mogu, a ne moraju, biti u skladu sa raspoloženjem. Episodium singulare: • depressio psychotica gradus majoris • depressio psychotica psychogenes • psychosis depressiva • psychosis depressiva reactiva

F32.8 Episodia depressiva alia

Druge depresijske epizode Depressio atypica Depressio singularis latens NOS

F32.9 Episodium depressivum, non specificatum

Depresijska epizoda, neoznačena Depressio NOS Disordo depressivus NOS

F33.- Depressio recurrens

Povratan depresijski poremećaj Poremećaj karakterišu ponavljane epizode depresije (kao što su opisane depresijske epizode u F32.-) bez bilo kakve ranije manijske epizode sa povišenim raspoloženjem i porastom energije (manija). Međutim, mogu se pojaviti kratkotrajne epizode blage povišenosti raspoloženja i aktivnosti (hipomanija) neposredno posle depresivne epizode, nekada precipitirane terapijom depresije. Teži oblici ovih depresijskih poremećaja (F33.2 i F33.3) imaju mnogo zajedničkih sadržaja sa melanholijom, bipolarnom, endogenom i životno ugrožavajućom depresijom. Prva epizoda se može pojaviti u svakom uzrastu, od detinjstva do starosti. Početak može biti akutan ili pritajen i traje različito dugo, od nekoliko nedelja do više meseci. Rizik od pojavljivanja manijske epizode kod bolesnika sa recidivirajućim depresijskim poremećajem nikada ne nestaje potpuno, bez obzira na broj doživljenih depresijskih epizoda. Ako se ovo desi, dijagnozu treba promeniti u bipolarni afektivni poremećaj (F31.-). Uključuje: Episodium recidivum: • depressio psychogenes • depressio reactiva • reactio depressiva disordo depressivus temporalis Isključuje: episodium depressivum recidivum breve (F38.1)

F33.0 Depressio recidiva, gradus levis

Blag povratan depresijski poremećaj Poremećaj karakterišu recidivirajuće epizode depresije, a tekuća je blaga po jačini, kao i F32.0, i bez podataka o maniji.

F33.1 Depressio recidiva gradus moderati

Umeren povratan depresijski poremećaj Poremećaj karakterišu recidivirajuće epizode depresije, a sadašnja je umerene jačine, kao u F32.1, i bez podataka o maniji.

F33.2 Depressio recidiva non psychotica gradus majoris

Težak povratan depresijski poremećaj bez simptoma psihoze Poremećaj karakterišu recidivirajuće epizode depresije, a sadašnja je teška ali bez znakova psihoze, kao u F32.2, i bez podataka o maniji. Depressio endogenes non psychotica Depressio recidiva non psychotica gradus majoris Depressio recidiva vitalis non psychotica Psychosis maniacodepressiva, phasis depressionis, non psychotica

F33.3 Depressio psychotica recidiva gradus majoris

Težak povratni depresijski poremećaj sa simptomima psihoze Poremećaj karakterišu recidivirajuće epizode depresije, a sadašnja epizoda je teška sa simptomima psihoze, kao u F32.3, i bez ranijih epizoda manije. Depressio psychotica endogenes Psychosis maniacodepressiva, psychotica, typus depressivus Recidiva: • depressio psychotica • depressio psychotica gradus majoris • psychosis depressiva psychogenes • psychosis depressiva reactiva

F33.4 Depressio recidiva in remissione

Povratan depresijski poremećaj, u remisiji Pacijent je imao ranije dve ili više depresijskih epizoda (kao u F33.0-F33.3), ali depresijske simptome nije imao nekoliko meseci.

F33.8 Depressio recidiva alia

Drugi povratni depresijski poremećaj

F33.9 Disordo depressivus recidivus, non specificatus

Povratan depresijski poremećaj, neoznačen Depressio monopolaris NOS

F34.- Disordines thymici (affectivi) permanentes

Stalni poremećaji raspoloženja (afekata) Trajni i često fluktuirajući poremećaji raspoloženja, pri kojima većina pojedinih epizoda nije dovoljno teška da bi se potvrdile kao hipomanija ili blaga depresijska epizoda. Traju godinama, a nekada tokom većeg dela života odrasle osobe i ove osobe izložene su značajnom trpljenju i invalidnosti. U nekim slučajevima, recidivirajuće ili pojedinačne manijske ili depresijske epizode se mogu superponirati u trajan afektivni poremećaj.

F34.0 Cyclothymia

Ciklotimija-naizmenična promena raspoloženja Stalno nestabilno raspoloženje prate brojni periodi depresije i blagog ushićenja, ali nedovoljno intenzivni i dugi da se dijagnostikuju kao bipolarni afektivni poremećaji (F31.-) ili depresijski recidivirajući poremećaj (F33.-). Ovaj poremećaj se često nalazi među rođacima obolelih od bipolarnog afektivnog poremećaja. Neki oboleli od ciklotimije mogu konačno da dobiju bipolarni afektivni poremećaj. Disordo affectivus personalis Persona ciclothymiaca Persona cycloides

F34.1 Dysthimia

Distimija-hronično depresijsko raspoloženje Hronično, višegodišnje, depresijsko raspoloženje, nedovoljno snažno ili dugotrajno da opravda dijagnozu za težak, umeren ili blag depresijski recidivirajući poremećaj (F33.-). Depressio anxiotica permanens Depressio neurotica Depressiva: • Disordo personae depressivus • neurosis Isključuje: depressio anxiotica (moderata sive non permanens) (F41.2)

F34.8 Disordines affectivi permanentes alii

Drugi stalni afektivni poremećaji

F34.9 Disordo thymicus (affectivus) permanens, non specificatus

Stalni poremećaj raspoloženja (afekta), neoznačen

F38.- Disordines thymiaci affectivi alii

Drugi poremećaji raspoloženja (afekata) Svi poremećaji raspoloženja koji se opravdano ne mogu klasifikovati kao F30-F34, jer nisu dovoljno teški i dugotrajni.

F38.0 Disordines thymiaci (affectivi) singuli alii

Drugi pojedinačni poremećaji raspoloženja (afekata) Episodium affectivum mixtum

F38.1 Disordines thymiaci (affectivi) recidivi alii

Drugi povratni poremećaji raspoloženja (afekata) Episodium depressivum recidivum breve

F38.8 Disordines thymiaci (affectivi) alii specificati

Drugi označeni poremećaji raspoloženja (afekata)

F39 Disordo thymiacus (affectivus), non specificatus

Poremećaj raspoloženja (afekta), neoznačen Uključuje: Psychosis affectiva NOS