F70-F79 Duševna zaostalost

Stanje zaustavljenog ili nepotpunog psihičkog razvoja, koje se naročito karakteriše poremećajem onih sposobnosti i veština koje se pojavljuju u toku razvojnog perioda i koje doprinose sveukupnom nivou inteligencije, kao što su kogenitivne, govorne, motorne i socijalne sposobnosti. Zaostalost može da se javi sa drugim ili bez drugih duševnih ili telesnih poremećaja. Stepeni duševne zaostalosti se, sporazumno, ocenjuju standardizovanim testovima inteligencije, što se može dopunuti ocenama socijale adaptacije u datoj sredini. Oni daju, približno, nivoe duševne zaostalosti. Dijagnoze će, ipak, zavisiti od stepena sveukupne ocene intelektualnog funcionisanja, od umeća dijagnostikovanja. Vremenom se mogu menjati intelektualne sposobnosti i socijalna adaptacija nagore, a mogu se neznatno i poboljšati vežbama i rehabilitacijom. Dijagnozu treba bazirati na sadašnjim nivoima funkcionisanja. Koristite dodatnu šifru, ako je potrebno, da označite prateća stanja kao što su autizam, drugi razvojni poremećaji, padavica, poremećaji ponašanja ili teški fizički hendikepi. Sledeća podklasifikacija četvrtim karakterom se koristi za kategorije F70-F79 da bi se identifikovao stepen oštećenja ponašanja:

  • .0 Nema poremećaja ponašanja ili je minimalan
  • .1 Značajan poremećaj ponašanja koji zahteva pažnju i tretman
  • .8 Drugi poremećaji ponašanja
  • .9 Nema napomene o poremećaju ponašanja

F70.- Retardatio mentalis levis

Laka duševna zaostalost [vidi podele pre F70] IQ se kreće, približno, od 50 do 69 (u odraslom životnom dobu, duševni razvoj odgovara uzrastu od 9 do 12 godina). Uzrokuje, sigurno, neke teškoće učenja u školi. Mnoge odrasle osobe će moći da rade, da održavaju dobre socijalne odnose i da doprinose društvu. Uključuje: debilitas mentalis intellectus levites subnormalis

F71.- Retardatio mentalis moderata

Umerena duševna zaostalost [vidi podele pre F70] IQ se kreće, približno, od 35 do 49 (u odraslom životnom dobu, duševni razvoj odgovara uzrastu od 6 do 9 godina). Uzrokuje, sigurno, značajno zaostajanje razvoja u detinjstvu, ali većina može da nauči u nekom stepenu samozaštitu, da stekne izvesne adekvatne komunikacije i veštine. Odrasli će trebati razne stepene pomoći da bi živeli i radili u zajednici. Uključuje: intellectus moderate subnormalis

F72.- Retardatio mentalis gravis

Teška duševna zaostalost [vidi podele pre F70] IQ se kreće, približno, od 20 do 34 (u odraslom životnom dobu, duševni razvoj odgovara uzrastu od 3 do 6 godina). Neophodne su, sigurno, stalna pomoć i nega. Uključuje: intellectus subnormalis, gradus majoris

F73.- Retardatio mentalis profunda

Duboka duševna zaostalost [vidi podele pre F70] IQ je ispod 20 (u odraslom životnom dobu, duševni razvoj odgovara uzrastu ispod 3 godine). Uzrokuje veoma ograničenu, praktično nemoguću samozaštitu, kontrolu sfinktera, komunikaciju i pokretljivost. Uključuje: intellectus profunde subnormalis

F78.- Retardatio mentalis alia

Druga duševna zaostalost [vidi podele pre F70]

F79.- Retardatio mentalis, non specificata

Duševna zaostalost, neoznačena [vidi podele pre F70] Uključuje: deficientia mentalis NOS intellectus subnormalis NOS