Seroxat (Paroxetin, Actapax, Paroxetin Sandoz, Rexetin)

Seroxat je lek koji se koristi za lečenje bolesti kao što su depresija, anksioznost, OKP, panični poremećaj, PTSD, poremećaj ličnosti.

U ovom uputstvu pročitaćete:

 • Šta je lek Seroxat i čemu je namenjen
 • Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Seroxat
 • Kako se upotrebljava lek Seroxat
 • Moguća neželjena dejstva
 • Kako čuvati lek Seroxat

  ŠTA JE LEK SEROXAT I ČEMU JE NAMENJEN?

 • Lek Seroxat je lek koji se koristi u terapiji depresije i/ili anksioznih poremećaja. Lek Seroxat se primenjuje za lečenje sledećih anksioznih poremećaja: opsesivno kompulzivnog poremećaja (ponavljane opsesivne misli praćene nekontrolisanim ponašanjem), paničnog poremećaja (panični napadi, uključujući napade izazvane agorafobijom – strahom od otvorenog prostora), socijalni anksiozni poremećaj (strah ili izbegavanje socijalnih situacija), posttraumatskog stresnog poremećaja (anksioznost uzrokovana traumatičnim događajem) i generalizovanog anksioznog poremećaja (opšte osećanje izrazite anksioznosti ili nervoze).
 • Lek Seroxat pripada grupi lekova koji se nazivaju SSRI (selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina). Serotonin je supstanca koja se nalazi u ljudskom mozgu. Depresivne ili anksiozne osobe imaju niži nivo serotonina u odnosu na druge ljude. Nije u potpunosti jasno na koji način deluju lek Seroxat i drugi lekovi iz grupe SSRI, ali oni mogu ostvariti terapijski efekat tako što povećavaju nivo serotonina u mozgu. Značajno je pravilno lečenje depresije ili anksioznih poremećaja, kako bi Vam bilo bolje.

  ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK SEROXAT?

 • Lek Seroxat ne smete koristiti:
 • Ukoliko koristite lekove koji se nazivaju inhibitori monoaminooksidaze (MAO inhibitori, uključujući moklobemid ili metiltionin-hlorid (metilensko plavo)) ili ste ih koristili u periodu unutar prethodne dve nedelje. Vaš lekar će Vas posavetovati kako da počnete sa primenom leka Seroxat, nakon što prekinete primenu MAO inhibitora.
 • Ukoliko koristite antipsihotik koji se naziva tioridazin ili antipsihotik koji se naziva pimozid.
 • Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na paroksetin ili na neki od sastojaka leka Seroxat (navedeni u 
odeljku 6).
Ukoliko se nešto od navedenog odnosi na Vas, obavestite Vašeg lekara i nemojte koristiti lek Seroxat. 
Kada uzimate lek Seroxat, posebno vodite računa: 
Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre primene leka Seroxat:
 • Da li koristite druge lekove (videti odeljak Primena drugih lekova u ovom Uputstvu)?
 • Da li koristite tamoksifen u terapiji karcinoma dojke ili problema neplodnosti? Primena leka Seroxat 
može umanjiti efikasnost tamoksifena, tako da Vaš lekar može preporučiti primenu drugog
 • Da li imate problema sa radom bubrega, jetre ili srca?
 • Da li imate epilepsiju ili su Vam se nekada javljali grčevi ili napadi?
 • Da li ste ikada imali pojavu manične epizode (hiperaktivno ponašanje ili misli)?
 • Da li se lečite elektrokonvulzivnom terapijom (EKT)?
 • Da li imate ili ste imali poremećaje krvarenja ili koristite druge lekove koji mogu povećati rizik od 
krvarenja (tu spadaju lekovi koji se koriste za razređivanje krvi, kao što je varfarin, antipsihotici kao što su perfenazin ili klozapin, triciklilčni antidepresivi, lekovi koji se primenjuju za ublažavanje bola i upala, koji se nazivaju nesteroidni antiinflamatorni lekovi ili NSAIL, kao što je acetilsalicilna kiselina, ibuprofen, celekoksib, etodolak, diklofenak, meloksikam)?
 • Da li imate šećernu bolest?
 • Da li trenutno primenjujete dijetu sa niskim sadržajem soli?
 • Da li imate glaukom (povećani očni pritisak)?
 • Da li ste u drugom stanju ili planirate trudnoću (videti odeljak Primena leka Seroxat u periodu 
trudnoće i dojenja, u ovom Uputstvu)
 • Ukoliko je Vaš odgovor potvrdan na neko od navedenih pitanja koje još uvek niste razmotrili sa Vašim lekarom, obratite se ponovo Vašem lekaru i pitajte ga za savet u vezi sa primenom leka Seroxat.
 • Deca i adolescenti mlađi od 18. godine života
Lek Seroxat ne treba primenjivati kod dece i adolescenata mlađih od 18. godine života. Prilikom primene leka Seroxat kod pacijenata mlađih od 18. godine života, postoji povišeni rizik od pojave neželjenih dejstava kao što su pokušaj samoubistva, misli o samoubistvu i hostilnost (pretežno agresivnost, suprostavljanje i bes). Ukoliko je Vama (ili Vašem detetu) lekar propisao lek Seroxat i želite o tome da porazgovarate, molimo Vas da se ponovo obratite Vašem lekaru. Potrebno je da obavestite Vašeg lekara ukoliko se prilikom primene leka Seroxat kod Vas ili Vašeg deteta razvije ili pogorša neki od niže navedenih simptoma. Takođe, u ovoj starosnoj grupi još nije prikazana bezbednost dugoročne primene leka Seroxat na rast, sazrevanje mišljenja i ponašanja.
 • U studijama primene leka Seroxat kod osoba mlađih od 18. godine života, zabeležena su sledeća neželjena dejstva koja su se javljala kod manje od 1na 10dece/adolescenata: povećanje učestalosti misli o samoubistvu i pokušaja samoubistva, namerno samopovređivanje, hostilnost, agresivnost i neprijateljsko ponašanje, smanjenje apetita, drhtanje, neuobičajeno znojenje, hiperaktivnost (izrazita energičnost), nemir, smenjivanje emocija (uključujući plač i promene raspoloženja) i nastanak modrica ili neuobičajeno krvarenje (kao što je krvarenje iz nosa). Navedene studije su takođe pokazale da su se isti simptomi javili i kod dece i adolescenata kod kojih su primenjene tablete šećera (placebo) umesto leka Seroxat, iako su se javljali ređe.
 • U navedenim studijama, nakon prekida primene leka Seroxat kod pojedinih pacijenata mlađih od 18. godine života javili su se simptomi obustave leka. Navedeni simptomi su većinom bili slični simptomima uočenim kod odraslih osoba nakon prekida primene leka Seroxat (videti odeljak 3, Kako se upotrebljava lek Seroxat, u ovom Uputstvu). Dodatno, kod pacijenata mlađih od 18. godine života takođe je često (kod manje od 1 na 10 osoba) zabeležena pojava bola u stomaku, osećaja nervoze i smenjivanja emocija (uključujući plač, promene raspoloženja, pokušaj samopovređivanja, misli o samoubistvu i pokušaj samoubistva).
 • Misli o samoubistvu i pogoršanje Vaše depresije ili anksioznog poremećaja
 • Ukoliko ste depresivni i/ili imate anksiozni poremećaj ponekad Vam se mogu javiti misli o samopovređivanju ili samoubistvu. Navedene misli se mogu pojačati prilikom započinjanja terapije antidepresivima, obzirom da je obično potrebno približno dve nedelje ili duže do početka njihovog dejstva.
 • Veća je verovatnoća da će se navedene misli javiti:
 • Ukoliko su Vam se ranije javljale misli o samoubistvu ili samopovređivanju.
 • Ukoliko ste mlada, odrasla osoba. Podaci iz kliničkih istraživanja su pokazali postojanje povišenog 
rizika od suicidalnog ponašanja kod odraslih osoba mlađih od 25. godine života, obolelih od 
psihijatrijskog oboljenja lečenog antidepresivima.
Ukoliko Vam se u bilo kom trenutku jave misli o samoubistvu ili samopovređivanju, odmah se obratite Vašem lekaru ili se javite u bolnicu. 
Može biti korisno da se poverite rođaku ili bliskom prijatelju da ste depresivni ili da imate anksiozni poremećaj i da ih zamolite da pročitaju ovo Uputstvo. Možete ih zamoliti da Vam kažu ukoliko smatraju da se Vaša depresija ili anksiozni poremećaj pogoršavaju ili ukoliko su zabrinuti zbog promena Vašeg ponašanja. 
Važna neželjena dejstva uočena prilikom primene leka Seroxat.
 • Kod pojedinih pacijenata koji koriste lek Seroxat može se razviti stanje koje se naziva akatizija, koje karakteriše osećaj nemira i osećaj nemogućnosti da se mirno sedi ili stoji. Kod drugih pacijenata razvija se stanje koje se naziva serotoninski sindrom, koje obuhvata pojedine ili sve navedene simptome: pometenost, osećaj nemira, preznojavanje, drhtavicu, halucinacije (doživljaj čudnih vizija ili zvukova), iznenadne grčeve mišića, ili ubrzan rad srca. Ukoliko primetite neki od navedenih simptoma, obratite se Vašem lekaru. Za dodatne informacije o navedenim ili drugim neželjenim dejstvima prilikom primene leka Seroxat, videti Odeljak 4, Moguća neželjena dejstva, u ovom Uputstvu.

Primena drugih lekova i leka Seroxat

 • Pojedini lekovi mogu uticati na način na koji lek Seroxat deluje ili povećati verovatnoću pojave neželjenih dejstava. Lek Seroxat takođe može uticati na dejstvo drugih lekova. U navedene lekove spadaju:
 • Lekovi koji se nazivaju inhibitori monoaminooksidaze (MAO inhibitori, uključujući moklobemid i metiltionin-hlorid (metilensko plavo)) – videti odeljak Lek Seroxat ne smete koristiti, u ovom Uputstvu
 • Tioridazin ili pimozid, koji spadaju u grupu lekova koji se nazivaju antipsihotici – videti Odeljak Lek Seroxat ne smete koristiti, u ovom Uputstvu
 • Acetilsalicilna kiselina, ibuprofen ili drugi lekovi koji se nazivaju NSAIL (nesteroidni antiinflamatorni lekovi) kao što su celekoksib, etodolak, diklofenak i meloksikam, a koji se primenjuju za ublažavanje bola i upala
 • Tramadol i petidin, lekovi protiv bolova
 • Lekovi koji se nazivaju triptani, kao što je sumatriptan, koji se koristi za lečenje migrene
 • Drugi antidepresivi uključujući druge lekove iz grupe SSRI i triciklične antidepresive kao što su 
klomipramin, nortriptilin i dezipramin
 • Dijetetski dodatak koji se naziva triptofan
 • Mivakurijum i suksametonijum (koji se primenjuju u anesteziji)
 • Lekovi kao što su litijum, risperidon, perfenazin, klozapin (koji se nazivaju antipsihotici) i koji se koriste 
za lečenje pojedinih psihijatrijskih stanja
 • Fentanil, koji se primenjuje u anesteziji ili u terapiji hroničnog bola
 • Kombinovana terapija fosamprenavirom i ritonavirom, koja se koristi za lečenje infekcije Virusom 
Humane Imunodeficijencije (HIV)
 • Kantarion, biljni lek za lečenje depresije
 • Fenobarbiton, fenitoin, natrijum valproat ili karbamazepin, koji se koriste za lečenje grčeva ili epilepsije
 • Atomoksetin koji se koristi za lečenje poremećaja hiperaktivnosti i deficita pažnje
 • Prociklidin, koji se koristi za ublažavanje tremora (podrhtavanja ruku), posebno kod Parkinsonove 
bolesti
 • Varfarin ili drugi lekovi (koji se nazivaju antikoagulansi) koji se koriste za razređivanje krvi
 • Propafenon, flekainid i lekovi koji se koriste za lečenje nepravilnog rada srca
 • Metoprolol, beta-blokator, koji se koristi za lečenje povišenog krvnog pritiska i srčanih problema
 • Rifampicin, koji se koristi za lečenje tuberkuloze (TB) i lepre
 • Linezolid, antibiotik
 • Tamoksifen, koji se koristi za lečenje karcinoma dojke ili problema neplodnosti 
Ukoliko koristite ili ste nedavno koristili neki od navedenih lekova i o tome do sada niste razgovarali sa Vašim lekarom, ponovo se obratite Vašem lekaru za savet. Može biti potrebna promena doze ili će možda biti potrebno da Vam se primeni drugi lek.
Molimo Vas da obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko koristite ili ste nedavno koristili neki drugi lek, uključujući lekove koji se mogu nabaviti bez recepta.
 • Uzimanje leka Seroxat sa hranom ili pićima
 • Tokom primene leka Seroxat nemojte konzumirati alkohol. Alkohol može pogoršati simptome Vaše bolesti ili neželjena dejstva leka. Primena leka Seroxat ujutru, uz obrok, smanjiće verovatnoću pojave mučnine.

Primena leka Seroxat u periodu trudnoće i dojenja

 • Ukoliko ste trudni, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, porazgovarajte sa Vašim lekarom što je pre moguće. Postoje izveštaji koji ukazuju na povišen rizik od pojave deformiteta na rođenju, posebno onih koji zahvataju srce, kod beba čije su majke koristile lek Seroxat tokom prvih nekoliko meseci trudnoće. U opštoj populaciji oko 1 na 100 beba se rodi sa srčanom manom. Kod majki koje su uzimale lek Seroxat navedena pojava povećana je na oko 2 na 100 beba. Vi i vaš lekar možete odlučiti da je bolje za Vas da nastavite lečenje drugim lekom ili da postepeno prekinete primenu leka Seroxat tokom trudnoće. Međutim, zavisno od okolnosti, Vaš lekar može smatrati da je za Vas bolje da nastavite sa primenom leka Seroxat. Obavestite babicu ili lekara da uzimate lek Seroxat. Ukoliko se lekovi kao što je lek Seroxat uzimaju tokom trudnoće, naročito u kasnijoj trudnoći, mogu povećati rizik od pojave ozbiljnog stanja kod beba koje se zove perzistentna plućna hipertenzija novorođenčadi ili PPHN. Kod PPHN veoma je povišen krvni pritisak u krvnim sudovima između srca i pluća bebe. Ukoliko uzimate lek Seroxat tokom poslednja 3 meseca trudnoće, Vaše novorođenče može da ima i sledeća stanja, koja obično počinju tokom prva 24 sata nakon porođaja. Simptomi obuhvataju:
 • teškoće sa disanjem
 • plavičasta prebojenost kože ili suviše topla ili hladna koža
 • plavičasta prebojenost usana
 • povraćanje ili nemogućnost adekvatne ishrane
 • preterani umor, nemogućnost spavanja ili pojačanog plakanja
 • kruti ili mlitavi mišići
 • tremor, podrhtavanje ruku ili grčevi
 • pojačani refleksi 
Ukoliko se neki od navedenih simptoma javi kod Vaše bebe po rođenju ili ukoliko ste zabrinuti za zdravlje Vaše bebe, obratite se Vašem lekaru ili babici koji će biti u prilici da Vas posavetuju. 
Lek Seroxat se može naći u humanom mleku u veoma malim količinama. Ukoliko koristite lek Seroxat, obratite se ponovo Vašem lekaru i razgovarajte sa njim pre nego što počnete da dojite. Vi i Vaš lekar možete odlučiti da li da dojite dok primenjujete lek Seroxat. 
U ispitivanjima na životinjama, pokazano je da paroksetin može umanjiti kvalitet sperme. Teorijski, navedeno može uticati na plodnost, međutim, do sada nije ispitivan uticaj na plodnost kod ljudi. 
Uticaj leka Seroxat na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama 
U moguća neželjena dejstva koja se mogu javiti prilikom primene leka Seroxat spadaju: vrtoglavica, pometenost, osećaj pospanosti i zamućen vid. Nemojte voziti niti upravljati mašinama ukoliko Vam se javi neko od navedenih neželjenih dejstava.

KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK SEROXAT

 • Lek Seroxat uvek koristite tačno onako kako Vam je preporučio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni kako da koristite lek potrebno je da proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.
 • U niže navedenoj tabeli iznete su doze leka koje se najčešće primenjuju u terapiji različitih stanja.
Početna doza Preporučena dnevna doza  

Maksimalna dnevna doza

Depresija 20mg 20mg

 

 

50mg

 

Opsesivno kompulzivni poremećaj 20mg 40mg 60mg
Panični poremeećaj 10mg 40mg

 

 

60mg

 

Socijalni anksiozni poremećaj 20mg 20mg

 

50mg

 

Posttraumatski stresni poremećaj 20mg 20mg 50mg
Generalizovani anksiozni poremećaj 20mg 20mg

 

 

50mg

 

 • Vaš lekar će Vas posavetovati koju dozu leka da uzmete kada počnete da koristite lek Seroxat. Kod većine ljudi se posle par nedelja terapije javi poboljšanje stanja. Ukoliko se ne budete osećali bolje nakon navedenog perioda, posavetujte se sa Vašim lekarom. Vaš lekar može odlučiti da postepeno poveća dozu leka, za po 10mg, do maksimalne dnevne doze.
 • Vaše tablete uzmite izjutra, uz obrok.
 • Progutajte tabletu sa dovoljno vode.
 • Nemojte žvakati tabletu.
 • Vaš lekar će Vam saopštiti koliko dugo da koristite Vaše tablete. Moguće je da će biti potrebno da ih koristite nekoliko meseci ili duže.
 • Starije osobe
 • Maksimalna doza kod starijih osoba, starosti preko 65. godine života, iznosi 40mg dnevno.
 • Pacijenti sa oboljenjem jetre ili bubrega
 • Ukoliko imate problema sa jetrom ili teško oboljenje bubrega, Vaš lekar može odlučiti da je potrebno da Vam primeni nižu doza leka Seroxat od uobičajene. Ukoliko imate ozbiljno oboljenje jetre ili bubrega, maksimalna dnevna doza iznosi 20 mg.
 • Ako ste uzeli više leka Seroxat nego što je trebalo
Nikada ne uzimajte više tableta nego što Vam je lekar preporučio. Ukoliko uzmete previše tableta leka Seroxat (ili to uradi neko drugi), odmah obavestite Vašeg lekara ili osoblje bolnice. Pokažite im pakovanje leka. Kod osobe koja je upotrebila prekomernu dozu leka Seroxat može se javiti bilo koji simptom naveden u Odeljku 4, Moguća neželjena dejstva, ili neki od sledećih simptoma: groznica, nekontrolisano stezanje mišića.
 • Ako ste zaboravili da uzmete lek Seroxat
 • Lek primenjujte svakog dana u isto vreme.
 • Ukoliko zaboravite da uzmete dozu leka i setite se pre nego što odete na spavanje, uzmite tabletu odmah. Narednog dana nastavite sa primenom leka kako je propisano.
 • Ukoliko se setite tokom noći ili narednog dana da ste propustili da uzmete propisanu dozu leka, izostavite propuštenu dozu. Moguće ja da će Vam se javiti simptomi obustave leka, koji bi trebalo da se povuku nakon primene naredne doze leka u odgovarajuće vreme.
Nikada ne uzimajte dvostruku dozu kako biste nadomestili propuštenu dozu.
 • Ukoliko se ne osećate bolje
 • 
Primena leka Seroxat neće odmah ublažiti Vaše simptome – potrebno ja da prođe određeni period do početka dejstva svih antidepresiva. Pojedine osobe se osećaju bolje nakon par nedelja terapije, ali kod drugih može biti potrebno da prođe malo više vremena. Kod pojedinih osoba koje koriste antidepresive javiće se pogoršanje pre nego što se osete bolje. Ukoliko ne osetite poboljšanje nakon par nedelja terapije, obratite se ponovo Vašem lekaru koji će Vas posavetovati. Trebalo bi da Vam lekar zakaže kontrolu par nedelja nakon početka lečenja. Obavestite Vašeg lekara ukoliko se ne osećate bolje.
 • Ako naglo prestanete da uzimate lek Seroxat

 • Nemojte prestati da koristite lek Seroxat dok to ne odredi Vaš lekar.
Prilikom prekida primene leka Seroxat, Vaš lekar će postepeno smanjivati dozu leka tokom više nedelja ili meseci – čime će se umanjiti mogućnost pojave simptoma obustave leka. Jedan od načina je postepeno smanjenje doze leka Seroxat za po 10mg nedeljno. Većina osoba doživljava simptome koji se javljaju prilikom prekida primene leka Seroxat kao blage i oni se spontano povlače tokom dve nedelje. Kod nekih osoba navedeni simptomi mogu biti teži ili trajati duže.
 • Ukoliko Vam se jave simptomi obustave leka prilikom prekida primene terapije, Vaš lekar može odlučiti da je potreban sporiji prekid primene leka. Posetite Vašeg lekara ukoliko Vam se jave teški simptomi obustave leka prilikom prekida primene leka Seroxat. Lekar može preporučiti da ponovo počnete sa primenom Vaših tableta i da potom sporije prekidate njihovu primenu.
 • Ukoliko Vam se jave simptomi obustave leka i dalje ćete biti u mogućnosti da prekinete primenu leka Seroxat.
 • Mogući simptomi obustave leka prilikom prekida lečenja
 • Studije pokazuju da 3 od 10 pacijenata primete jedan ili više simptoma prilikom prekida primene leka Seroxat. Pojedini simptomi prilikom prekida primene leka javljaju se češće od drugih.
 • Česta neželjena dejstva, koja će se verovatno javiti kod najviše 1 od 10 osoba:
 • vrtoglavica, nestabilnost ili gubitak ravnoteže
 • osećaj žmaraca i trnaca, osećaj žarenja i (manje često) osećaji slični elektrošoku, uključujući predeo glave
 • zujanje, šištanje, zviždanje, zvonjenje ili drugi vid perzistentne buke u ušima (tinitus)
 • poremećaji spavanja (živi snovi, noćne more, nesanica)
 • anksioznost
 • glavobolje
 • Povremena neželjena dejstva, koja će se verovatno javiti kod najviše 1 na svakih 100 osoba:
 1. mučnina
 2. znojenje (uključujući noćno znojenje)
 3. osećaj nespokojstva ili uznemirenosti
 4. tremor (podrhtanje)
 5. pometenost ili dezorijentisanost
 6. proliv
 7. osećaj emocionalne osetljivosti ili razdražljivosti
 8. poremećaji vida
 9. podrhtavanje ili snažno lupanje srca (palpitacije) 
Molimo vas da posetite Vašeg lekara ukoliko ste zabrinuti zbog pojave simptoma obustave leka prilikom prekida primene leka Seroxat. 
Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi primene ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

 • 
Kao i drugi lekovi, i lek Seroxat može izazvati neželjena dejstva, iako se ona neće javiti kod svih osoba. Neželjena dejstva će se najverovatnije javiti tokom prvih nedelja primene leka Seroxat. 
Posetite Vašeg lekara ukoliko Vam se tokom terapije javi neko od niže navedenih neželjenih dejstava. 
Može biti potrebno da se obratite Vašem lekaru ili da odmah odete u bolnicu. 
Povremena neželjena dejstva, moguće je da će se javiti kod najviše 1 na svakih 100 osoba:
 • Ukoliko imate neuobičajene modrice ili krvarenje, uključujući povraćanje krvi ili pojavu krvi u stolici, obratite se Vašem lekaru ili se odmah uputite u bolnicu
- Ukoliko primetite da niste u stanju da mokrite, obratite se Vašem lekaru ili se odmah uputite u bolnicu.
 • Retka neželjena dejstva, moguće je da će se javiti kod najviše 1 na svakih 1000 osoba:
 • Ukoliko dobijete epileptičke napade (grčeve), obratite se Vašem lekaru ili se odmah uputite u bolnicu.
 • Ukoliko osećate nemir ili osećate da ne možete da sedite ili stojite mirno, moguće je da se javilo stanje 
koje se naziva akatizija. Povišenje doze leka Seroxat može da pogorša navedeno stanje. Ukoliko se osećate 
ovako, obratite se Vašem lekaru.
 • Ukoliko se osećate umorno, slabo ili zbunjeno i mišići su Vam bolni, ukočeni i teško koordinirate 
njihovu aktivnost, Vaše stanje može biti posledica sniženog nivoa natrijuma u krvi. Obratite se Vašem lekaru ukoliko imate navedene simptome. 
Veoma retka neželjena dejstva, moguće je da će se javiti kod najviše 1 na svakih 10000 osoba:
 • Alergijske reakcije na lek Seroxat.
 • Ukoliko Vam se javi crveni, grudvast osip po koži, oticanje očnih kapaka, lica, usana, usta ili jezika, svrab ili imate teškoće sa disanjem ili gutanjem, obratite se Vašem lekaru ili odmah idite u bolnicu.
- Ukoliko imate neke ili sve od sledećih simptoma moguće je da imate stanje koje se naziva serotoninski sindrom. Navedeni simptomi obuhvataju: osećaj pometenosti, nemir, znojenje, drhtavica, halucinacije (doživljaj neobičnih vizija ili zvukova), nagle grčeve mišića ili ubrzan rad srca. Obratite se Vašem lekaru ukoliko se osećate ovako.
- Akutni glaukom.
Ukoliko osetite bol u predelu očiju ili se razvije zamagljen vid, obratite se Vašem lekaru.
 • Nepoznata učestalost
 • Kod pojedinih pacijenata su se tokom terapije lekom Seroxat ili ubrzo nakon prekida lečenja javljale misli o samopovređivanju ili samoubistvu (videti odeljak „Šra treba da znate pre nego što uzmete lek Seroxat”).
 • Druga moguća neželjena dejstva tokom lečenja
 • Veoma česta neželjena dejstva, moguće je da će se javiti kod više od 1 na 10 osoba:
 • Mučnina. Primena leka izjutra, uz obrok, smanjiće verovatnoću pojave mučnine.
 • Promene seksualnog nagona ili seksualne funkcije. Npr. izostanak orgazma, i kod muškaraca, abnormalna 
erekcija i ejakulacija. 
Česta neželjena dejstva, moguće je da će se javiti kod najviše 1 na 10 osoba:
  • povišenje nivoa holesterola u krvi
  • gubitak apetita
  • poremećaj spavanja (nesanica) ili pospanost
  • abnormalni snovi (uključujući noćne more)
  • vrtoglavica ili podrhtavanje (tremor)
  • glavobolja
  • smanjena koncentracija
  • osećaj uznemirenosti
  • osećaj neuobičajene slabosti
  • zamagljen vid
  • zevanje, suvoća usta
  • proliv ili zatvor
  • povraćanje
  • povećanje telesne mase
  • znojenje 
Povremena neželjena dejstva, moguće je da će se javiti kod najviše 1 na svakih 100 osoba:
 • kratkotrajno povišenje ili kratkotrajno sniženje krvnog pritiska, koje može dovesti do pojave nesvestice nakon naglog ustajanja
 • ubrzan rad srca
 • odsustvo pokretljivosti, ukočenost, drhtanje ili abnormalni pokreti usta i jezika
 • proširene zenice
 • osip kože
 • svrab
 • osećaj pometenosti
 • pojava halucinacija (doživljaj neobičnih vizija ili zvukova)
 • nemogućnost mokrenja (urinarna retencija) ili nekontrolisano, nevoljno mokrenje (urinarna inkontinencija). 
Retka neželjena dejstva, moguće je da će se javiti kod najviše 1 na svakih 1000 osoba:
  • abnormalna sekrecija mleka iz dojki kod muškaraca i žena
  • usporen rad srca
  • dejstvo leka na jetru, koje se otkriva analizom testova funkcije jetre u krvi
 • panični napadi
 • hiperaktivno ponašanje ili misli (manija)
 • osećaj odvojenosti od sebe (depersonalizacija)
 • osećaj anksioznosti
 • neprekidna potreba za kretanjem donjih ekstremiteta (sindrom nemirnih nogu)
 • bolovi u zglobovima ili mišićima
 • povećanje nivoa prolaktina u krvi 
Veome retka neželjena dejstva, moguće je da će se javiti kod najviše 1 na svakih 10000 osoba:
 • kožni osip, koji može biti praćen pojavom plikova, i može izgledati kao male mete (u centru se nalaze tamne mrlje okružene koncentričnim prstenovima) nazvan eritema multiforme
 • rasprostranjeni osip sa plikovima i ljuštenjem kože, naročito oko usana, nosa, očiju, genitalija (Stivens- Johnson sindrom)
 • rasprostranjeni osip sa plikovima i ljuštenjem kože na većem delu tela (toksična epidermalna nekroliza)
 • problemi sa jetrom koji dovode do žute prebojenosti kože i beonjača
 • sindrom neadekvatne produkcije antidiuretskog hormona, koji predstavlja stanje u kome organizam 
nagomilava višak vode i smanuje koncentraciju natrijuma, kao rezultat neadekvatnih hemijskih signala; 
pacijenti sa navedenim sindromom mogu biti ozbiljno bolesni ili ne moraju imati sve simptome
 • zadržavanje tečnosti ili vode u organizmu što može izazvati oticanje ruku i nogu
 • osetljivost na sunčevu svetlost
 • bolna erekcija koja ne prolazi
 • snižen broj trombocita u krvi 
Kod pojedinih pacijenata su se javili zujanje, šištanje, zviždanje, zvonjenje ili drugi vid perzistentne buke u ušima (tinitus), prilikom primene leka Seroxat. 
Zabeležen je povećani rizik od preloma kostiju kod pacijenata koji su uzimali ovu vrstu lekova. 
Prijavljivanje neželjenih reakcija 
Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta.

KAKO ČUVATI LEK SEROXAT

 • Čuvati van domašaja dece! 
Rok upotrebe 
3 godine. Nemojte koristiti lek Seroxat nakon isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i blisteru. Datum isteka roka upotrebe odnosi se na poslednji dan navedenog meseca.
 • Čuvanje
 • Lek čuvati na temperaturi do 30C. 
Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.
 • Ukoliko koristite polovinu tablete, čuvajte ih pažljivo u pakovanju do upotrebe. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.
 • Lekove ne odlagati putem otpadnih voda ili otpada iz domaćinstva. Potražite savet Vašeg farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Takve mere će pomoći u zaštiti životne sredine,