„Kreirati sredinu koja će biti sigurna, podsticajna i prijatna za sve“, jedan je od ciljeva mnogih projekata koji se implementiraju u škole. Primena REBT-a u školama predstavlja jedan od načina da se obezbedi zdrava sredina za učenje i odrastanje, kao i za očuvanje mentalnog zdravlja dece.

Podučavanje dece i adolescenata socijalnom i emocionalnom kompetentnošću je važno ne samo zbog njihovog socijalnog i emocionalnog blagostanja već i zbog uspeha u školi. REBT je veoma brza i efikasna terapija (a učenici vole brze rezultate), napada probleme u korenu i može biti direktno povezana sa uspehom u školi. Značaj njegove primene u osnovnim i srednjim školama je višestruk.

Mogućnost i važnost primene REBT-a u školama, isticao je i sam Albert Elis, osnivač REBT-a. Naglašavao je značaj razvijanja preventivnih psiho-edukativnih programa koji podučavaju decu, svih uzrasta, emocionalnom „pismenosti“ u različitim situacijama.

Elisovu ideju sledili su mnogi, te danas imamo dosta programa koji su implementirani u školske kurikulume, ili su na osnovu njih osnivane škole. Ovi progami imaju za cilj racionalno-emotivnu-bihevioralnu edukaciju učenika, nastavnika i roditelja.

Odrastanje je veliki izazov jer adolescenti moraju da se suoče sa sopstvenim razvojem, a ujedno i sa društvom u kojem su. Oni danas brzo odrastaju. Iako su fizički i mentalno mladi, adolescenti su izloženi, kroz razne medije i internet, problemima koji muče odrasle. Bez obzira na ovu izloženost, neki nisu dorasli da izađu na kraj sa mnogim problemima sa kojima se susreću. Neki od tih problema su disfunkcionalne porodice, nasilje, gubici, siromaštvo itd. Kao rezultat bezuspešnog pokušavanja da se izađe na kraj sa problemima sa kojima se susreću, oni eksperimentišu sa drogama, imaju probleme sa ishranom, javljaju im se suicidalne ideje, prisutne su i tinejdžerske trudnoće itd.

Realnost je da mnoga deca i adolescenti neće imati potrebnu podršku, a oni i koji je dobiju pitanje je da li će rezultati biti potpuno pozitivni. Njima treba mnogo efikasniji koping mehanizmi i proaktivniji pristup

REBT se bavi individualnim razlikama u načinu kako učenici reaguju na isti događaj. Bilo da je događaj test, neuspeh, kritika, odbacivanje od strane roditelja ili vršnjaka, nepravedno postupanje ili frustracija teškim zadacima, učenici istih godina doživljavaju različite nivoe emocija i ponašanja. Cilj REBT-a je da učenici postanu svesni unutrašnjeg govora i dijaloga kako bi se ponašali i mislili racionalno i logično. REBT takođe pomaže učenicima da razviju veštine koje će im pomoći da se ponašaju prilagođeno situacijama i da budu sposobni da dostignu spostvene životne ciljeve.

REBT se u osnovnoj i srednjoj školi može primeniti kroz psihološko savetovanje 1:1 –  savetodavni rad stručnog saradnika sa učenikom, potom kroz edukaciju nastavnika i roditelja o primeni osnovnih principa REBT-a, kao i implementacijom projekata koji su zasnovani na REBT principima.

Osnove REBT-a koje se mogu podučavati u osnovnoj i srednjoj školi su: zdrave i nezdrave emocije, ABC model emocionalnog poremećaja, emocionalna odgovornost, rasprava iracionalnih i racionalnih uverenja, koncept bezuslovnog samoprihvatanja i prihvatanja drugih, visoka frustraciona toleracija itd.. Ono što je važno u primeni REBT-a u osnovnim i srednjim školama, jeste mogućnost da se stečene veštine primene u realnom kontekstu.

Primera i načina primene REBT-a u osnovnoj školi ima mnogo. Važno je znati da njegovom primenom u školama utičemo na očuvanje mentalnog zdravlja učenika, roditelja i školskog kolektiva, kao i na poboljšanje uspeha učenika. Takođe, podučavanjem učenika tehnikama rešavanja problema, ojačavaju se njihove sposobnosti za prevazilaženje problema sa kojima će se susretati tokom života.