Da li je vaša ljubav strastvena?

strastvena ljubav

Pred Vama je Skala strastvene ljubavi. Izjave koje slede služe da pomoću njih opišete kako se osećate kada ste strastveno zaljubljenji. Dok budete popunjavali skalu, možete da mislite na trenutnog emotivnog partnera ili na neku drugu osobu koju ste strasno voleli ili volite. Odaberite odgovor prisećajući se kako ste se osećali u vreme kada su Vaša osećanja bila najintenzivnija. Na praznoj liniji upišite ime te osobe.

Za svaku od 15 izjava odaberite broj od 1-9 koji najtačnije opisuje Vaša osećanja. Skala za odgovore kreće se u rasponu od 1 – uopšte nije tačno, do 9 – u potpunosti tačno.

Pored svake izjave zapišite broj koji ste odabrali.

1         2         3         4         5        6        7        8        9

↑                                           ↑                                      ↑

Uopšte nije tačno         Umereno tačno           U potpunosti tačno

Izjave:

 1. Osećao/la bih se očajno kada bi me _________ ostavio/la.
 2. Ponekad mi se čini da ne mogu kontrolisati sopstvene misli; one su opsednute ________.
 3. Srećan/na sam kada radim nešto što će usrećiti _________.
 4. Radije bih bio/la sa ________ nego sa nekim drugim.
 5. Bio/la bih ljubomoran/na kada bih mislio/la da je _________ zaljubljen/na u nekog drugog.
 6. Žudim da saznam sve o ________.
 7. Želim _________ fizički, emocionalno, mentalno.
 8. Imam nezasitu glad za _________ naklonošću.
 9. Za mene je __________ savršen romantičan partner.
 10. Osećam kako moje telo reaguje kada me _________ dodirne.
 11. Čini mi se da mi je _________ stalno u mislima.
 12. Želim da me _________ upozna – moje misli, strahove i želje.
 13. Željno tražim znakove koji ukazuju na to da me _________ želi.
 14. Osećam snažnu privlačnost prema __________.
 15. Postanem jako depresivan/na kada se stvari ne odvijaju kako treba u mojoj vezi sa ________.

Bodovanje: Saberite poene na svih petnaest izjava. Ukupni rezultat može se kretati od 15-135. Što je Vaš rezultat viši, to su Vaša osećanja prema osobi u većoj meri odraz strastvene ljubavi. Izjava na kojima ste postigli posebno visoke rezultate odražavaju komponente strastvene ljubavi koje najsnažnije doživljavate.