Vaspitni stil roditelja

stilovi vaspitanja

Vaspitni stil predstavlja način (postupke) na koji roditelji vaspitavaju svoju decu. Vaspitni stilovi se razlikuju prema stepenu prisutnosti elemenata roditeljstva. Elementi roditeljstva su prihvatanje i kontrola. Pod prihvatanjem se podrazumeva toplina i bliskost roditelja prema detetu, trud roditelja da se dete razvija u zrelu i zdravu ličnost, dok se pod kontrolom podrazumeva  „postavljanja granica detetu“ i karakterisitke tih granica (slabe ili rigidne).

U zavisnosti koliko su kod roditelja izraženi ovi elemneti roditeljstva, razlikujemo četiri vaspitna stila roditelja.

Autoritarni (visoka kontrola, nisko prihvatanje)

Autoritarni roditelji su emocionalno distancirani i postavljaju jasne i dosledne granice. Oni očekuju da deca bez pogovora poštuju njihova čvrsta pravila, jer ako ih ne poštuju tada sledi kazna. Imaju velike zahteve i očekuju da ih dete ispuni. Emocionalno su udaljeni od deteta, retko hvale i iskazuju ljubav i toplinu. Čak i oni koji veoma vole svoje dete, retko ga grle i ljube  jer smatraju da ga tako mogu razmaziti.

Dete je poslušno i efikasno, ali ima manjak samopouzdanja i nije srećno.

Autoritativni (visoka kontorla, visoko prihvatanje)

Autoritativni roditelj postavlja jasne granice, dosledan je u njihovom sprovođenju, očekuje da ih dete poštuje ali ujedno ima puno razumevanja za svoje dete i uvek je spreman da ga sasluša i da se dogovore.  On mnogo objašnjava detetu zašto nešto čini i zašto nešto ne može/može, jer želi da dete usvoji  socijalna pravila i osamostali se. Odnos roditelj-dete je topao i pun  ljubavi, podrške i uvažavanja. Ovaj vaspitni stil karakteriše podsticanje dobrih oblika ponašanja kod deteta.

Dete je srećno, uspešno i samopouzdano.

Popustljiv (niska kontrola, visoko prihvatanje)

Popustljiv roditelj ne postavlja granice detetu. Ima jako male zahteve i svoje ne slaganje sa nečim ne pokazuje. Dozvoljava detetu da krši pravila. S druge strane, popustljiv roditelj je veoma topao i pokazuje mnogo ljubavi. Izuzetno je brižan i podržavajući. Neguje sa detetom prijateljski odnos.

Dete je nesigurno, ima nisko samopouzdanje, a može imati teškoće u školi i sa prihvatanjem autoriteta.

Izbegavajući (niska kontrola, niska toplina)

Izbegavajući stil vaspitanja karakteriše ne postavljanje jasnih granica i emocionalnu distancu. Ovaj roditelj brine o osnovim detetovim potrebama (da je sito, obučeno…) ali ga ništa više od toga ne zanima, ne postavlja nikakve zahteve pred dete i retko razgovara sa detetom. Nema potrebu za bliskošću sa detetom.

Dete ima veoma nisko samopouzdanje, ali i nisku samokontrolu što će za posledicu imati loše uklapanje u vršnjačku grupu i slabije rezultate u školi.

Nas savet:

Istraživanja su pokazala da je najbolji vaspitni stil – autoritativni. Stoga, pružite detetu mnogo ljubavi i pažnje, ali mu u isto vreme postavite i jasne granice. Jasne granice kod deteta stvaraju osećaj sigurosti, a samo u sigurnoj sredini dete će se osećati slobodno sa istražuje i uči.

Svako dete mora i prekršiti pravilo, jer se tako razvija i uči o društvenim pravilima i odnosima. Vi ste tu da postavite jasna pravila i da sankcionišete neprihvatljivo, a nagradite (pohvala, zagrljaj, poljubac…) pozitivno ponašanje. Dakle, loše je ako ste previše strogi, isto onoliko ako ste i previše popustljivi i „drugar“ sa detetom. Dete nije vaš drug, dete je vaše dete. Ima svoju poziciju u porodici i to mora da zna.

Dete će se razviti u zrelu i zdravu ličnost ako bude odrastalo u sredini u kojoj je voljeno, podržano, gde su zadovoljene njegove potrebe ali i u sredini u kojoj se oseća sigurno – gde su jasne granice.