Vaspitni stil roditelja

stilovi vaspitanja
Zakaži sada

Vaspitni stil predstavlja način (postupke) na koji roditelji vaspitavaju svoju decu. Vaspitni stilovi se razlikuju prema stepenu prisutnosti elemenata roditeljstva. Elementi roditeljstva su prihvatanje i kontrola. Pod prihvatanjem se podrazumeva toplina i bliskost roditelja prema detetu, trud roditelja da se dete razvija u zrelu i zdravu ličnost, dok se pod kontrolom podrazumeva  „postavljanja granica detetu“ i karakterisitke tih granica (slabe ili rigidne).

U zavisnosti koliko su kod roditelja izraženi ovi elemneti roditeljstva, razlikujemo četiri vaspitna stila roditelja.

Autoritarni (visoka kontrola, nisko prihvatanje)

Autoritarni roditelji su emocionalno distancirani i postavljaju jasne i dosledne granice. Oni očekuju da deca bez pogovora poštuju njihova čvrsta pravila, jer ako ih ne poštuju tada sledi kazna. Imaju velike zahteve i očekuju da ih dete ispuni. Emocionalno su udaljeni od deteta, retko hvale i iskazuju ljubav i toplinu. Čak i oni koji veoma vole svoje dete, retko ga grle i ljube  jer smatraju da ga tako mogu razmaziti.

Dete je poslušno i efikasno, ali ima manjak samopouzdanja i nije srećno.

Autoritativni (visoka kontorla, visoko prihvatanje)

Autoritativni roditelj postavlja jasne granice, dosledan je u njihovom sprovođenju, očekuje da ih dete poštuje ali ujedno ima puno razumevanja za svoje dete i uvek je spreman da ga sasluša i da se dogovore.  On mnogo objašnjava detetu zašto nešto čini i zašto nešto ne može/može, jer želi da dete usvoji  socijalna pravila i osamostali se. Odnos roditelj-dete je topao i pun  ljubavi, podrške i uvažavanja. Ovaj vaspitni stil karakteriše podsticanje dobrih oblika ponašanja kod deteta.

Dete je srećno, uspešno i samopouzdano.

Popustljiv (niska kontrola, visoko prihvatanje)

Popustljiv roditelj ne postavlja granice detetu. Ima jako male zahteve i svoje ne slaganje sa nečim ne pokazuje. Dozvoljava detetu da krši pravila. S druge strane, popustljiv roditelj je veoma topao i pokazuje mnogo ljubavi. Izuzetno je brižan i podržavajući. Neguje sa detetom prijateljski odnos.

Dete je nesigurno, ima nisko samopouzdanje, a može imati teškoće u školi i sa prihvatanjem autoriteta.

Izbegavajući (niska kontrola, niska toplina)

Izbegavajući stil vaspitanja karakteriše ne postavljanje jasnih granica i emocionalnu distancu. Ovaj roditelj brine o osnovim detetovim potrebama (da je sito, obučeno…) ali ga ništa više od toga ne zanima, ne postavlja nikakve zahteve pred dete i retko razgovara sa detetom. Nema potrebu za bliskošću sa detetom.

Dete ima veoma nisko samopouzdanje, ali i nisku samokontrolu što će za posledicu imati loše uklapanje u vršnjačku grupu i slabije rezultate u školi.

Nas savet:

Istraživanja su pokazala da je najbolji vaspitni stil – autoritativni. Stoga, pružite detetu mnogo ljubavi i pažnje, ali mu u isto vreme postavite i jasne granice. Jasne granice kod deteta stvaraju osećaj sigurosti, a samo u sigurnoj sredini dete će se osećati slobodno sa istražuje i uči.

Svako dete mora i prekršiti pravilo, jer se tako razvija i uči o društvenim pravilima i odnosima. Vi ste tu da postavite jasna pravila i da sankcionišete neprihvatljivo, a nagradite (pohvala, zagrljaj, poljubac…) pozitivno ponašanje. Dakle, loše je ako ste previše strogi, isto onoliko ako ste i previše popustljivi i „drugar“ sa detetom. Dete nije vaš drug, dete je vaše dete. Ima svoju poziciju u porodici i to mora da zna.

Dete će se razviti u zrelu i zdravu ličnost ako bude odrastalo u sredini u kojoj je voljeno, podržano, gde su zadovoljene njegove potrebe ali i u sredini u kojoj se oseća sigurno – gde su jasne granice.